Laman

Video Notasi MacapatVIDEO MACAPAT NOTASI BAKU (STANDAR)Asmaradana Laras Slendro Miring Pathet 9 video

Dhandhanggula Laras Pelog Pathet 6
video

Durma Laras Pelog Pathet Barang video

Gambuh Laras Pelog Pathet Nem video

Kinanthi Laras Slendro Pathet 9 video

Maskumambang Laras Slendro Pathet 9 video
Dhandhanggula Lrs Slendro Pathet 9 video

Maskumambang Laras Pelog Pathet 6 video

Megatruh Laras Pelog Pathet Barang video

Mijil Laras Slendro Pathet 9 video

Pangkur Laras Slendro Pathet 9 video

Pocung Laras Slendro Pathet 9 video

Sinom Laras Pelog Pathet Nem video

BLOG REFERENSI ASLI MP3 TEMBANG MACAPAT !
Playlist Cakepan MP3 Macapat by Ismail Wiroprojo On Soundcloud

Video Notasi Macapat
Cakepan (Vokal) Macapat
Notasi Macapat (Titi Laras dan Cengkok Baku)
Macapat Online, Notasi dan Cakepan (Vokal)
Playlist Cakepan Macapat