Laman

Wednesday, July 15, 2015

Jinising Rimbag

PANGRIMBAGING TEMBUNG (Nama Bentukan Kata) :
1. RIMBAG TANDUK (Bentukan kata aktif)
2. RIMBAG TANGGAP (Bentukan kata pasif)
3. RIMBAG LINGGA ANDHAHANRIMBAG WISESANARIMBAG  BAWA
4. RIMBAG TANGGAP NA LAN TANGGAP KARIMBAG GUNA (tegese nandang)
5. RIMBAG ADIGUNA (tegese keladuk, kebangeten)
6. RIMBAG SAMBAWA (tegese upama, sanajan, muga-muga)
7. RIMBAG HAGYA (Bentukan kata perintah)
8. RIMBAG SANANTARIMBAG TANDANGRIMBAG WACAKARIMBAG RANGKEP

RIMBAG TANDUK (Bentukan kata aktif)
ater-ater anuswara / ny-, m-, n-, ng- + tembung lingga
 (a) ny + silih = nyilih (aksara c, k, p, t, th, s, w luluh)
 (a) m + balang = mbalang (aksara j, g, b, d, dh,r, l, ora)
 (a) n + tulis = nulis
 (a) ng + edan = ngedan (aksara vokal nganggo ng-)

RIMBAG TANGGAP (Bentukan kata pasif)
1. ater-ater tripurusa / dak-, kok-, di- + tembung lingga
 daktuku (rimbag tanggap utama purusa kriya wantah)
 daktukoni (rimbag tanggap utama purusa ikriya )
 daktukokake (rimbag tanggap utama purusa kekriya)
 koktuku (rimbag tanggap madyama purusa kriya wantah)
 dituku (rimbag tanggap pratama purusa kriya wantah)

2. Tembung lingga + seselan eljerit + seselan el = jelerit jedhor + seselan el = jeledhor
3. Tembung lingga + seselan ersempal + seselan er = serempal cuwil + seselan er = ceruwil

RIMBAG LINGGA ANDHAHAN
sa + omah = saomah (kabeh/padha)
sa + paro = separo (pra loro)
pi + wales = piwales (nindakake wales)
pra + tandha = pratandha (piranti kanggo tandha)
tar + waca = tarwaca (katon cetha)
ka + weruh = kaweruh (samubarang ngelmu)

RIMBAG WISESANA : tembung lingga + panambang –an
gawa + an = gawan (rimbag wisesana lingga)
ka + obong + an = kobongan (rimbag wisesana bawa ka)
pi + takon + an = pitakonan (rimbag wisesana lingga andhahan)

RIMBAG BAWA
a + gawe = agawe (rimbag bawa ha)
ma + guru = maguru (rimbag bawa ha)
kuma + wani = kumawani (rimbag bawa kuma)
kapi + tuna = kapituna (rimbag bawa kapi)
Surup + seselan um = sumurup (rimbag bawa ma)

RIMBAG TANGGAP  NA LAN TANGGAP  KA
tembung lingga + seselan in = rimbag tanggap na
tekuk + seselan in = tinekuk
sawang + seselan in = sinawang

tembung lingga + ater-ater ka (dijarag)
ka + tulis = katulis
ka + jambak = kajambag

RIMBAG GUNA (tegese nandang) : tembung lingga + en
kukul + en = kukulen (nandang kukul)
borok + en = boroken (nandang borok)

RIMBAG ADIGUNA (tegese keladuk, kebangeten) : ke + tembung lingga + en
ke + dhuwur + en = kdhuwuren (keladuk dhuwur)
ke + pinter + en = kepinteren (keladuk pinter)

No comments:

Post a Comment