Wednesday, July 15, 2015

Tembung Andhahan

Tembung andhahan, yaiku tembung lingga kang wis owah saka asale. Owahe tembung lingga jalaran diwenehi imbuhan, dirangkep, dicambor, lan diwancah.
1.      Imbuhan (Wuwuhan)
      a.      Ater-ater
Ater-ater, yaiku imbuhan kan manggone ana ngarep. Wujude ater-ater: m-, n-, ng-, ny-, (ater-ater hanuswara), dak,- ko-, di-, (ater-ater tripurusa), kuma-, kami-, kapi-, ka-, sa-, pa-, pi-, pra-, pri-, tan-, pan-, a-,.
Rumus= ater-ater + tembung lingga
Tuladha:
m- + baling                  = mbalang
dak- + tuku                 = daktuku
kapi- + lare                  = kapilare

      b.      Seselan
Seselan, yaiku imbuhan kang manggone ana tengah. Wujude: -el, -er, -em, -um, -in,
Rumus: = seselan + tembung lingga
Tuladha:
-in- + tuku                   = tinuku
-um- + gandhul           = gumandhul
      c.       Panambang
Panambang, yaiku imbuhan kang manggone ana mburi. Wujude panambang: -a, -e, -i, -an, -en, -ake, -na, -ana, -ne, -aken, -ku, -mu, ipun, -ira
Rumus = tembung lingga + panambang
Tuladha:
Gawa + -ake                = gawakake
Buku + -mu                 = bukumu
Silih + -na                    = silihna

2.      Wancahan (Singkatan)
Tembung wancah, yaiku tembung cekakan utawa tembung sing die log. 
Dene pangeloge tembung ana 4 warna.
a.    Ambuwang perangan ngarep
     Tuladha: Embakyu → em + bak + yu = bakyu
b.      Ambuwang perangan mburi
     Tuladha: Embakyu → em + bak + yu = embak
c.       Ambuwang perangan ngarep mburi
     Tuladha: Sutarja → su + tar + ja = tar
d.      Tanpa wewaton
     Tuladha: Sidoharjo = Ndarjo

     3. Rangkep
a.      Dwipurwa
Sing dirangkep wanda sing ngarep
Tuladha:
Gaman = ga + man = gagaman → gegaman
Tuku    = tu + ku    = tutuku → tetuku
     b.      Dwilingga
Sing dirangkep tembung linggane. Kang nuduhake tges luwih seko siji
1)   Dwilingga padha swara
     Tembung rangkep sing antarane swara ngarep karo swara mburi padha.
     Tuladha: bapak = bapak-bapak, ibu = ibu-ibu
2)   Dwilingga salin swara
Tembung rangkep sing antarane swara ngarepvlan mburi beda.
Tuladha: turu = tura-turu, mlaku=mloka-mlaku
3)   Dwilingga semu
Senajan tembunge dirangkpe, nanging duwe teges ora luwih saka siji.
Tuladha : ondhe-ondhe (arane panganan), epek-epek (arane tangan).
     c.    Dwiwasana
Sing dirangkep wanda sing mburi.
Tuladha:
Cekik = ce + kik = cekikik
Cenges = ce + nges = cengenges

1 comment: